https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/issue/feed Matematika–Fyzika–Informatika 2022-06-01T09:20:09+00:00 Jaroslav Švrček jaroslav.svrcek@upol.cz Open Journal Systems <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/612 K vývoji osciloskopických demonstrací dějů v elektrických obvodech 2022-06-01T07:51:45+00:00 Oldřich Lepil oldrich.lepil@upol.cz <p>Příspěvek ukazuje vývoj použití analogového osciloskopu pro demonstrace v učivu elektromagnetismu. Ukázky se týkají učiva o střídavých proudech, kmitání elektromagnetického oscilátoru a přechodných dějů v obvodech s indukčností. U každého příkladu je uveden odkaz na současné možnosti počítačových systémů pro podporu fyzikálních experimentů.</p> 2022-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/613 Interaktivní e-learning – Mikroskopie 2022-06-01T07:59:54+00:00 Martin Smutný bezrouka@lfhk.cuni.cz Vladimír Mašín masin@lfhk.cuni.cz David Kordek kordekd@lfhk.cuni.cz Jiří Záhora zahora@lfhk.cuni.cz Aleš Bezrouk bezrouka@lfhk.cuni.cz <p>Mikroskopie v dnešní době nezahrnuje pouze základní optickou mikroskopii, ale široké spektrum technik, které jsou používané ve všech oborech lékařství zahrnujících diagnostické metody, léčbu i výzkum. Důkladně se seznámit s tímto tématem je základ nejen pro studenty gymnázií a odborných středních škol s&nbsp;přírodovědně technickým zaměřením, ale také pro každého studenta lékařství, protože s mikroskopií se bude setkávat v každodenní praxi. E-learningový kurz Mikroskopie byl vytvořen za účelem pomoci studentům seznámit se se základními principy optické mikroskopie, s ovládáním optického mikroskopu a provést je praktickým cvičením. Tento kurz pracuje s interaktivním protokolem, který dává studentům rychlou zpětnou vazbu. Dále umožňuje odeslat data do centrálního lékařského informačního systému k následnému zpracování. S ohledem na výhradní potřebou distanční výuky v době probíhající pandemie virové choroby covid-19 a na základě zpětné vazby studentů byl pro studijní rok 2020/2021 e-learningový kurz Mikroskopie upraven a obohacen o nový podrobný návod pro praktická cvičení a video tutoriálem. Přínos těchto změn byl potvrzen testy.</p> 2022-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/617 Recenze knihy F. Kuřiny Půvab elementární geometrie 2022-06-01T08:41:57+00:00 Jiří Cihlář jiri.cihlar@ujep.cz 2022-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/620 Úlohy domácí části I. kola 72. ročníku MO (kategorie A, B, C) 2022-06-01T08:48:55+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com <p>Úlohy pro školní rok 2022/2023.</p> 2022-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/608 Řešení soustav polynomických rovnic 2022-06-01T06:52:42+00:00 Josef Polák polak@kma.zcu.cz <p>Cílem článku je ukázat, že princip obecné metody postupné eliminace neznámých pro řešení nelineárních soustav polynomických rovnic lze vysvětlit na středoškolské úrovni (bez použití pojmů abstraktní algebry). Užití této metody je v&nbsp;článku kreativně ilustrováno na několika vybraných typových příkladech.</p> 2022-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/609 O jedné geometrické nerovnosti z polské MO 2022-06-01T07:42:02+00:00 Józef Kalinowski kalinows@ux2.math.us.edu.pl <p>V tomto příspěvku je uvedena jedna zajímavá geometrická nerovnost, která byla jako příklad použita v 73. ročníku polské matematické olmpiády (OM), ve školním roce 2021/2022. V článku jsou popsány dva ryze geometrické důkazy této nerovnosti a závěrem také třetí řešení opírající se o prostředky analytické geometrie. Zakončení důkazu je přitom provedeno dvěma různými způsoby.</p> 2022-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/610 Tři speciální body ležící na jedné přímce III 2022-06-01T07:45:59+00:00 Jaroslav Zhouf zhouf@seznam.cz <p>Tento článek navazuje na předchozí dva články. Zde jsou prezentovány další zajímavé trojice bodů, které leží na téže přímce. Podobně jako ve druhém, tj. předchozím článku se budeme opírat o dvě věty – větu Menelaova a větu Cèvovu.</p> 2022-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/611 Zajímavé matematické úlohy 2022-06-01T07:48:37+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> 2022-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/618 Ústřední kolo 71. ročníku MO kategorie A 2022-06-01T08:44:09+00:00 Pavel Calábek pavel.calabek@upol.cz 2022-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/619 Ústřední kolo 71. ročníku MO kategorie P 2022-06-01T08:45:57+00:00 Pavel Töpfer Pavel.Topfer@mff.cuni.cz 2022-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/616 František Kuřina – 90 let života – 60 let spolupráce 2022-06-01T08:39:52+00:00 Jaroslav Švrček jaroslav.svrcek@upol.cz 2022-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/614 Stroje I 2022-06-01T08:03:54+00:00 Jan Laštovička jan.lastovicka@upol.cz <p>V tomto seriálu se podíváme na základy kombinátorového kalkulu. Jedná se o velmi jednoduchý model výpočtu postavený na několika základních funkcí, které se nazývají kombinátory. Poutavost kalkulu spočívá v tom, že libovolný výpočet, který jsme schopni provést na počítači, můžeme vyjádřit vhodnou aplikací kombinátorů. Základní rysy kombinátorového kalkulu si představíme na jednoduché deskové hře.</p> 2022-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/615 Skupinové testování 2022-06-01T08:09:18+00:00 Antonín Jančařík antonin.jancarik@pedf.cuni.cz Tomáš Kepka Tomas.Kepka@mff.cuni.cz <p>Během pandemie covid-19 byla často diskutována kapacita testovacích zařízení a možnosti, jak ji navýšit. Jednou z metod, který byla v praxi skutečně realizována, bylo i poolovaní. Jedná se o metodu, kdy je smícháno a současně testováno více vzorků. V praxi bylo poolovaní použito tak, že test probíhal ve dvou krocích. V prvním kroku byly testovány malé skupiny vzorků (dle doporučení MZČR o velikosti 6–10 vzorků). Pokud některá skupina byla pozitivní, byl ve druhém kroku testován každý vzorek dané skupiny samostatně. V tomto článku představíme metody skupinového testování (Combinatorial group testing), které stojí na pomezí mezi matematikou a informatikou a které umožňují přímo v prvním kroku testu detekovat konkrétní infikované vzorky. Prezentované algoritmy jsou dostupné žákům středních škol a využívají především vlastnosti zápisu čísla v soustavě o jiném základu.</p> 2022-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika