https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/issue/feed Matematika–Fyzika–Informatika 2024-02-29T22:01:55+00:00 Jaroslav Švrček jaroslav.svrcek@upol.cz Open Journal Systems <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/788 Didaktická struktura geometrie 2024-02-29T21:21:47+00:00 František Kuřina kurinovi@gmail.com Jana Cachová jana.cachova@uhk.cz <p>První část příspěvku se zabývá pojmem didaktická struktura geometrie.Druhou část tvoří deset řešených úloh.</p> 2024-02-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/789 O konvexních pětiúhelnících 2024-02-29T21:25:27+00:00 Marie Chodorová Marie.Chodorova@upol.cz Jaroslav Švrček jaroslav.svrcek@upol.cz <p>Tento článek se zabývá některými vybranými vlastnostmi konvexních pětiúhelníků na základě řešení problémů. Jsou zde zkoumány některé zajímavé vlastnosti délek jejich stran, velikosti vnitřních úhlů a obsahů.</p> 2024-02-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/790 Zajímavé matematické úlohy 2024-02-29T21:27:28+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> 2024-02-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/793 O programovacím jazyku PROLOG 2024-02-29T21:36:17+00:00 Miroslav Kolařík miroslav.kolarik@upol.cz <p>PROLOG je interpretační (neprocedurální) jazyk. Patří mezi deklarativní programovací jazyky – potlačuje imperativní 1) složku. PROLOG je využíván především v oboru umělé inteligence a v počítačové lingvistice (obzvláště pro zpracování přirozeného jazyka, pro nějž byl původně navržen). PROLOG je založen na predikátové logice. Základními využívanými přístupy jsou unifikace (speciální substituce), rekurze a backtracking (metoda prohledávání do hloubky).</p> 2024-02-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/794 Vlastnické vztahy (Úlohy z MO kategorie P, 47. část) 2024-02-29T21:39:21+00:00 Pavel Töpfer Pavel.Topfer@mff.cuni.cz <p>V tomto pokračování se seznámíme s jednou soutěžní úlohou z domácího kola 44. ročníku Matematické olympiády kategorie P (programování). Tento ročník olympiády probíhal ve školním roce 1994/95, tedy před téměř třiceti lety. Zadání úlohy je poměrně krátké a uvedeme ho sice v původní podobě, ale s drobnými formulačními úpravami, které přispějí k vyjasnění a upřesnění řešené úlohy.</p> 2024-02-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/791 60 let modernizačních snah ve výuce fyziky 2024-02-29T21:30:06+00:00 Oldřich Lepil oldrich.lepil@upol.cz <p>Příspěvek je přehledem snah o modernizaci vyučování fyzice od vzniku v&nbsp;roce 1963 do současnosti. Modernizace vychází ze světových snah o zlepšení znalostí žáků ve fyzice s&nbsp;ohledem na vývoj moderních technologií, kosmonautiku a elektronizaci společnosti. Je popsáno, jak se na modernizaci výuky podílela Jednota českých matematiků a fyziků. Přehledně jsou popsány práce na projektech ministerstva školství a výsledky práce Kabinetu pro modernizaci vyučování fyzice JČMF.</p> 2024-02-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/792 Strategie 2030+ v přípravě budoucích učitelů fyziky 2024-02-29T21:33:50+00:00 Jiří Kos michaela.krizova@uhk.cz Michaela Křížová michaela.krizova@uhk.cz <p>Nebojíme se tvrdit, že velkou část českých didaktiků fyziky v&nbsp;současné době trápí (mimo jiné) naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (nazýváno též Strategie 2030+. Konkrétně pak její dva vybrané aspekty – značně ožehavé téma revize Rámcových vzdělávacích programů (dále označujeme RVP) a plánovaná reforma přípravy budoucích učitelů. Aktuálnost a důležitost těchto otázek je zřejmá. Úpravou již prošel Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) i Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) a školy, které vzdělávají žáky v&nbsp;příslušných oborech vzdělávání, musí na tuto změnu povinně zareagovat v&nbsp;nejbližších letech. Čerství absolventi učitelsky zaměřených studijních programů se tak s&nbsp;revizí budou zcela jistě bezprostředně potýkat. Reforma přípravy budoucích učitelů je pak tzv. evergreen českého školství. Situace je pro didaktiky o to nepříjemnější, že změny ve struktuře vysokoškolských studijních programů není snadné realizovat příliš pružně, neboť akreditační procedura není vůbec snadná a představuje velkou administrativní zátěž. Pro některé univerzity je sice akreditační proces jednodušší, pokud mají v&nbsp;dané oblasti vzdělávání institucionální akreditaci, ale například bakalářské studijní programy se zaměřením na přípravu budoucích učitelů mají běžně akreditaci i na deset let, takže nelze předpokládat, že by vysoké školy hromadně přetvářely studijní programy předčasně. Vysoké školy (didaktici) si tedy musí často poradit v&nbsp;rámci platné struktury předmětů daného programu. V&nbsp;tomto článku bychom tedy rádi trochu podrobněji popsali rámec změn, které jsme výše uvedli, a představili, jak u nás na katedře (alespoň částečně) s&nbsp;naznačenými problémy pracujeme.</p> 2024-02-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/796 Přehlídka popularizace fyziky 2023 2024-02-29T21:43:45+00:00 Karel Kolář kolar@prometheus-nakl.cz 2024-02-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/795 Bonaventura Cavalieri : Geometrie vyložená novým způsobem za pomocí nedělitelných spojitého 2024-02-29T21:41:29+00:00 Josef Molnár josef.molnar@upol.cz 2024-02-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika