https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/issue/feed Matematika–Fyzika–Informatika 2022-12-01T22:12:58+00:00 Jaroslav Švrček jaroslav.svrcek@upol.cz Open Journal Systems <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/680 40. mezinárodní konference Historie matematiky 2022-12-01T21:31:45+00:00 Jiří Veselý jvesely@karlin.mff.cuni.cz 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/681 Čtyři medaile pro české studenty na 52. mezinárodní fyzikální olympiádě 2022-12-01T21:35:11+00:00 Jan Kříž jan.kriz@uhk.cz Filip Studnička filip.studnicka@uhk.cz 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/682 Veletrh nápadů učitelů fyziky 27 2022-12-01T21:36:47+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/678 Informatické hádanky 2022-12-01T21:20:21+00:00 Petr Osička petr.osicka@upol.cz Petr Krajča petr.krajca@upol.cz <p>Hádanky jsou již dlouho součástí matematiky i informatiky. Některé z nich se již stali součástí folkloru dané oblasti, jiné se objevují při pracovních pohovorech (například v Google) či v odborných magazínech. Řešení hádanek je příjemnou zábavou, při které lze dobře procvičit myšlení, u hádanek informatikých myšlení algoritmické. V článku přinášíme několik zajímavých příkladů.</p> 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/679 Úlohy pro výuku JavaScriptu z předmětu Programování 1 2022-12-01T21:24:41+00:00 Filip Frank frankf@kvd.zcu.cz Miroslav Zíka zikam@kvd.zcu.cz <p>Předmět Programování 1 pro vzdělávání si klade za cíl seznámit studenty KVD FPE ZČU v Plzni se základy programování. Studenti jsou uvedeni do problematiky programování v programovacím jazyku JavaScript a seznámí se po teoretické i praktické stránce s elementárními základy programování se zvláštním zřetelem ke vzdělávání. Jednou z variant řešící různorodou úroveň studentů je kooperace nadanějších, zkušenějších studentů, se slabšími. Díky tomu má vyučující šanci individuálně pomoci studentům zvládající výuku s velkými obtížemi. Studenti, kteří mají jen drobné nejasnosti, je obvykle vyřeší právě vzájemnou spoluprací. Zmíněná forma výuky navíc pomáhá fixovat poznatky studentům s vyššími zkušenostmi a současně rozvíjí jejich pedagogické kompetence. V článku přináším příklady několika osvědčených úloh.</p> 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/683 Obsah 31. ročníku 2022-12-01T21:38:54+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/684 Úlohy domácí části školního kola 64. ročníku FO (kategorie A–G) 2022-12-01T21:40:37+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com <p>Úlohy pro školní rok 2022/2023.</p> 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/671 Zkřížené žebříky 2022-12-01T20:51:27+00:00 Pavel Leischner leischne@pf.jcu.cz <p>Článek seznamuje české čtenáře se zobecněnou větou o zkřížených žebřících a jejím důsledkem: Jestliže se ceviány <em>AD</em> a <em>BC</em> trojúhelníku <em>ABC</em> protínají v bodě <em>F</em>, pak je harmonický průměr obsahů trojúhelníků <em>ABD</em> a <em>ABE</em> roven harmonickému průměru obsahů trojúhelníků <em>ABF</em> a <em>ABC</em>.</p> <p>Poznatky jsou dále zobecněny a doplněny příklady využití.</p> 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/672 Grafy relací 2022-12-01T20:54:52+00:00 Dag Hrubý hruby@gymjev.cz <p>Článek je věnován binárním relacím. Jsou studovány grafy relací typu |<em>y</em>| = <em>f</em>(<em>x</em>), kde <em>y</em> = <em>f</em>(<em>x</em>) je jistá elementární funkce. Pozornost je dále věnována užití grafů relací při řešení soustav dvou rovnic o dvou neznámých v oboru reálných čísel. Na závěr je uvedeno několik úloh k procvičení dané problematiky.</p> 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/673 Tři speciální body ležící na jedné přímce IV 2022-12-01T21:01:14+00:00 Jaroslav Zhouf zhouf@seznam.cz <p>Čtvrté pokračování tematiky o trojicích bodů, které leží na téže přímce, je obsahem tohoto článku. Jsou zde uvedeny některé další zajímavé trojice bodů. I zde se opíráme především o dvě základní věty – větu Menelaova a větu Cèvovu.</p> 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/674 Trojúhelníkové puzzle 2022-12-01T21:03:48+00:00 Jana Slezáková jana.slezakova@upol.cz <p>Cílem předloženého příspěvku je seznámit učitele matematiky všech typů a stupňů škol s hmatovou hrou – Trojúhelníkové puzzle. Hra je určena především pro nevidomé a slabozraké žáky. Může však sloužit také učitelům matematiky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií při výuce geometrie. Trojúhelníkové puzzle je vhodným doplňkem ve výuce geometrie, neboť podporuje rozvoj manipulativních činností, napomáhá tvořivosti, podněcuje kreativitu. Hmatová hra umožní žákům intaktním (běžným, standardním), ale i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lépe porozumět základním vztahům a vlastnostem geometrických útvarů v rovině. Pomáhá rozvíjet geometrické a kombinační myšlení, podporuje rozvoj prostorové i rovinné představivosti.</p> 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/675 Zajímavé matematické úlohy 2022-12-01T21:06:10+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/676 Několik poznámek k učivu o Sluneční soustavě 2022-12-01T21:10:11+00:00 Leontýna Šlégrová leontyna.slegrova@uhk.cz Jan Šlégr jan.slegr@uhk.cz <p>Výuka tématu Sluneční soustavy na střední škole není v žádném případě jednoduchá. Na jedné straně existuje celá řada rozličných terminologických nejasností, na straně druhé výuka často sklouzává k memorování různých izolovaných faktů, které lze během několika málo sekund najít na Internetu. V tomto článku jednak přinášíme shrnutí důležitých faktů o rozdělení těles ve Sluneční soustavě, které v minulosti prošlo turbulentním vývojem, jednak ukázky několika typových úloh, pomocí kterých lze podpořit výuku tématu Sluneční soustavy.</p> 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/677 Fyzikální úlohy Evropské experimentální olympiády EOES 2022-12-01T21:16:26+00:00 Jan Kříž jan.kriz@uhk.cz Filip Studnička filip.studnicka@uhk.cz Leontýna Šlégrová leontyna.slegrova@uhk.cz Jan Šlégr jan.slegr@uhk.cz <p>European Olympiad od Experimental Science (EOES) je mezinárodní přírodovědná soutěž, které se každý rok účastní přibližně dvacítka zemí [1]. V letošním roce soutěž proběhla v České republice, kdy ve dvou dnech týmy složené z mladých biologů, chemiků a fyziků řešily experimentální úlohy. V tomto článku přinášíme popis fyzikální části úloh, který může sloužit jako inspirace pro laboratorní práce na střední škole. Jedná se o měření viskozity, součinitele smykového tření, povrchového napětí a tloušťky lidského vlasu pomocí difrakce.</p> 2022-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika