https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/issue/feed Matematika–Fyzika–Informatika 2023-03-01T19:52:59+00:00 Jaroslav Švrček jaroslav.svrcek@upol.cz Open Journal Systems <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/706 Napětí naprázdno fotovoltaického článku v závislosti na intenzitě ozáření 2023-02-28T22:16:03+00:00 Jiří Kos michaela.krizova@uhk.cz Michaela Křížová michaela.krizova@uhk.cz <p>Moderní technologie se čím dál více uplatňují ve výuce na základních i středních školách. Proto je velmi důležité žákům poskytnout možnost s technologiemi aktivně pracovat. Snažili jsme se navrhnout několik námětů na úlohy, které si mohou žáci samostatně v rámci výuky fyziky proměřit, data zpracovat a učinit závěry svých měření. Využili jsme 3D tiskárnu, senzory Vernier, robotickou stavebnici VEX IQ i jednodeskový počítač Arduino. Veškeré náměty jsou podrobně zpracovány v diplomové práci. U každé takto připravené úlohy je uvedena teoretická část, kterou si žáci prostudují před laboratorní úlohou, poté zadání vlastní laboratorní práce (úkol, pomůcky, podrobný postup) a možné výsledky měření. Nedílnou součástí námětů jsou metodické pokyny pro učitele. V tomto článku bychom rádi jako ukázku námětů popsali laboratorní cvičení na téma „Určení napětí naprázdno v závislosti na intenzitě ozáření“. K tomuto námětu vzniklo v rámci výše uvedené diplomové práce celkem sedm materiálů – metodický list pro učitele a šest příloh. Vhledem k rozsahu článku není možné zahrnout veškeré vytvořené podklady, a tak zařazujeme pouze vybrané ukázky.</p> 2023-03-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/707 Měření magnetického dipólového momentu (magnetizace) permanentních magnetů 2023-02-28T22:20:02+00:00 Jiří Erhart jiri.erhart@tul.cz <p>Permanentní magnety symetrických tvarů jsou použity pro určení remanentní magnetizace (magnetické polarizace) tří typů tvrdých feritů (Ferit, FeNdB a SmCo magnety). Metoda je založena na měření průběhu magnetické indukce na ose magnetu ve tvaru čtvercové desky a válce. Analytický vztah lze odvodit jako součin remanentní magnetické indukce a tvarového faktoru zahrnujícího rozměry magnetky a vzdálenost od jejího povrchu. Remanentní magnetická indukce se z naměřených dat určí fitováním závislosti metodou lineární regrese.</p> 2023-03-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/708 Měříme rychlost zvuku v kovech, v plynech i v kapalinách 2023-02-28T22:24:00+00:00 Josef Hubeňák josef.hubenak@hubenak.cz Jiří Hubeňák, jr. jiri.hubenak@uhk.cz <p>S mobilem, metrem, kalafunou a svěrákem můžeme měřit rychlost zvuku pro ocel, mosaz, hliník i plast. Hodnoty se od tabelovaných liší o jednotky procent. V laboratoři lze uskutečnit rezonanční měření v několik decimetrů dlouhém kovovém vzorku, ve sloupci plynu i v kapalině.</p> 2023-03-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/711 WFPhC a její konference 2022 2023-02-28T22:32:01+00:00 Karel Kolář kolar@prometheus-nakl.cz 2023-03-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/709 O zbohatnutí na základě rychlejšího přístupu k informacím 2023-02-28T22:27:09+00:00 Miroslav Kolařík miroslav.kolarik@upol.cz <p>Popíšeme dva příběhy, které spolu pojí hlavní myšlenky a burzovní prostředí, ačkoli jsou od sebe časově vzdáleny o více jak 170 let. Společným jmenovatelem je zbohatnutí určité malé skupiny lidí na základě rychlejšího přístupu k informacím. První příběh souvisí s francouzskou vizuální telegrafní sítí a je úzce spjatý s prvním velmi dobře zdokumentovaným virem v síti. Druhý příběh souvisí s vysokofrekvenčním obchodováním a popisuje, jak šlo vybudováním nové datové linky, která byla o několik milisekund rychlejší než ty stávající, vydělat několik miliard amerických dolarů. Oba příběhy jsou zajímavé a obsahují ponaučení, které jistě ocení každý učitel informatiky, který má zájem zatraktivnit svou výuku.</p> 2023-03-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/710 Krájení pizzy (Úlohy z MO kategorie P, 45. část) 2023-02-28T22:30:12+00:00 Pavel Töpfer Pavel.Topfer@mff.cuni.cz <p>V tomto dílu seriálu o zajímavých programátorských problémech z Matematické olympiády kategorie P se seznámíme s jednou praktickou úlohou z domácího kola 56. ročníku MO (školní rok 2006/07). Jedná se o úlohu poměrně snadnou a v olympiádě poněkud neobvyklou. Je to úloha optimalizační, k jejímuž vyřešení ale nepotřebujeme žádné zvláštní znalosti algoritmů. Úplně nám postačí jednoduchá logická úvaha a „hladový“ přístup k řešení problému. Ve druhé části článku se pak seznámíme s trochu obtížnější variantou úlohy, která bude na první pohled vypadat odlišně, ale k řešení použijeme prakticky stejný postup.</p> 2023-03-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/700 Trojúhelníky vepsané do daného trojúhelníku 2023-02-28T21:23:31+00:00 Marie Chodorová Marie.Chodorova@upol.cz Jaroslav Švrček jaroslav.svrcek@upol.cz <p>Článek se zabývá některými extrémálními vlastnostmi trojúhelníků vepsaných do daného trojúhelníku, které se týkají především jejich obsahů a obvodů. Uvedená a dokázaná základní vlastnost pro obsah trojúhelníku, který je vepsán do daného trojúhelníku, je zde aplikována v několika dalších navazujících úlohách.</p> 2023-03-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/701 O konstrukci n-tých odmocnin kladných reálných čísel 2023-02-28T21:38:30+00:00 Luděk Spíchal spichal@clatrutnov.cz <p>Článek se zabývá geometrickou konstrukcí <em>n</em>-té odmocniny reálného čísla využitím zobecněných jednotkových parabol. Důkazy uvedených konstrukcí a doplňující cvičení se opírají o prostředky analytické geometrie na středoškolské úrovni.</p> 2023-03-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/702 Snadný důkaz obrácené věty k větě Pythagorově 2023-02-28T21:41:40+00:00 José Marcial Nájares Romero jose.najares@zsgutova.cz <p>V této poznámce je prezentován jiný, snadný důkaz obrácené věty k Pythagorově větě. Příspěvek byl inspirován článkem [1], kde je zmíněný důkaz proveden užitím kosinové věty. Zde uvedený důkaz využívá výhradně prostředky učiva matematiky ze základní školy.</p> 2023-03-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/703 Konstrukce bez pouček 2023-02-28T21:52:10+00:00 Šárka Gergelitsová sarka.gergelitsova@mff.cuni.cz Tomáš Holan Tomas.Holan@mff.cuni.cz <p>Pro řešení konstrukčních úloh využíváme znalosti mnoha různých geometrických vět. Budeme-li řešit prostorové úlohy, bude se škála potřebných znalostí rozšiřovat. Některé konstrukce však můžeme objevit i bez rozšiřujících znalostí, postačí všímat si evidentních vztahů a pozorně vnímat vzájemnou polohu geometrických objektů. Ukážeme si, jak pomocí základních konstrukcí sestrojit jednotlivé pravidelné mnohostěny (platónská tělesa) vepsané do dané kulové plochy.</p> 2023-03-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/704 O jisté netriviální množině bodů v rovině 2023-02-28T21:56:27+00:00 Lenka Juklová Lenka.Juklova@upol.cz Jaroslav Švrček jaroslav.svrcek@upol.cz <p>Cílem článku je prezentování elementárního postupu při hledání množiny těžišť všech rovnostranných trojúhelníků vepsaných (požadovaným způsobem) do daného čtverce. V článku je uvedeno jednoduché, elegantní řešení této zdánlivě netriviální úlohy užitím prostředků elementární planimetrie.</p> 2023-03-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/705 Zajímavé matematické úlohy 2023-02-28T22:12:34+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> 2023-03-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika