https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/issue/feed Matematika–Fyzika–Informatika 2022-02-28T22:40:58+00:00 Jaroslav Švrček jaroslav.svrcek@upol.cz Open Journal Systems <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/578 Overenie pohybovej rovnice otáčavého pohybu pomocou videomerania 2022-02-28T21:43:45+00:00 Zuzana Gibová zuzana.gibova@tuke.sk <p>V článku je prezentovaný spôsob overenia pohybovej rovnice otáčavého pohybu telesa pomocou video-experimentu s použitím rotačnej aparatúry. Súčasťou aparatúry je tyč rotujúca okolo svojho stredu so symetricky umiestnenými závažiami. Zmenou ich polohy možno meniť jej moment zotrvačnosti. Merania uhlovej dráhy rotujúcej tyče od času pre dve rôzne hodnoty momentu zotrvačnosti a pre rovnakú hodnotu momentu sily umožňujú určiť hodnoty uhlového zrýchlenia. Porovnaním hodnôt získaných z tohto experimentu a hodnôt vypočítaných sa overí platnosť pohybovej rovnice otáčavého pohybu.</p> 2022-02-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/579 Rudolf Clausius (k dvoustému výročí narození) 2022-02-28T21:46:21+00:00 Jitka Hošková Prokšová proksovj@kmt.zcu.cz <p>Rudolf Julius Emanuel Clausius patřil k předním německým fyzikům 19. století. V mládí u něj nad zájmem o historii převážilo zaujetí o aplikace matematiky, a ty ho přivedly ke studiu optických a tepelných jevů. V polovině 19. století se zasloužil o vznik termodynamiky jako teoretické disciplíny a o její užití na obecné makroskopické procesy.</p> 2022-02-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/580 Motivační videoexperimenty ve výuce fyziky mikrosvěta 2022-02-28T21:49:06+00:00 Anna Kufová Anna.Kufova@seznam.cz Lukáš Richterek lrichterek@gmail.com <p>V tomto článku shrnujeme zkušenosti z vytváření motivačních videí z oblasti fyziky mikrosvěta, jež vznikala v rámci diplomové práce na PřF UP v Olomouci podle témat odpovídající učebnice pro gymnázia a jsou volně dostupná na serveru YouTube. Lze jimi zpestřit běžnou prezenční výuku a mohou žákům pomoci k hlubšímu pochopení základních, někdy abstraktnějších zákonitostí fyziky mikrosvěta.</p> 2022-02-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/581 Bipartitní graf (Úlohy z MO kategorie P, 43. část) 2022-02-28T21:56:03+00:00 Pavel Töpfer Pavel.Topfer@mff.cuni.cz <p>V dnešním pokračování série článků o soutěžních úlohách Matematické olympiády kategorie P (programování) si ukážeme, jak se postupy používané při řešení různých úloh občas opakují. Autoři úloh mají k dispozici jenom omezený počet standardních algoritmů, jejichž znalost mohou od řešitelů očekávat. Ukážeme si dvě soutěžní úlohy ze starších ročníků olympiády, které vypadají na první pohled rozdílně a týkají se každá úplně jiné problematiky. Jejich řešení ale bude v principu naprosto shodné – v obou případech budeme zjišťovat, zda je doplněk zadaného grafu bipartitní.</p> 2022-02-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/582 Počítačová grafika, 2. díl 2022-02-28T21:58:23+00:00 Eduard Bartl eduard.bartl@upol.cz <p>V článku se vracíme k seriálu o počítačové grafice. V tomto pokračování se budeme zabývat úpravou digitálního obrazu, např. kompenzací expozice digitálních fotografií či jejich ozvláštněním speciálním efektem. Všechny úpravy, kterými se budeme zabývat, se provádějí v takzvané prostorové doméně, tedy přímo s hodnotami pixelů obrázku.</p> 2022-02-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/583 Programování bez proměnných 2022-02-28T22:00:51+00:00 Jan Laštovička jan.lastovicka@upol.cz <p>Proměnné ve většině programovacích jazyků hrají zásadní roli – vkládají hodnoty na určitá místa výrazů, uchovávají dočasné výsledky a v neposlední řadě označují argumenty funkce. Článek představuje funkcionální jazyk Joy, kde pojem proměnné neexistuje a který může poskytnout netradiční úvod do stále více populárnějších technik funkcionálního programování.</p> 2022-02-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/572 Matematika pro všechny nebo matematika pro každého 2022-02-28T20:42:45+00:00 František Kuřina kurinovi@gmail.com <p>První část pojednává o různých přístupech k matematickému vzdělávání ( frontální vyučování a individuální řešení úloh ). Autor doporučuje frontální interaktivní výuku. V druhé části jsou předchozí ideje ilustrovány příklady ( druhá mocnina dvojčlenu, kvadratická rovnice a různé metody důkazu Thaletovy věty ). Článek končí čtyřmi tezemi o matematickém kurikulu a o reformě školy.</p> 2022-02-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/573 Pět pěkných příkladů pro pravidelný pětiúhelník 2022-02-28T20:49:25+00:00 Lenka Juklová Lenka.Juklova@upol.cz Jaroslav Švrček jaroslav.svrcek@upol.cz <p>Obsahem článku je řešení pěti příkladů pro pravidelný pětiúhelník, které je možné řešit středoškolskými metodami. Čtenář je postupně seznámen s několika zajímavými vlastnostmi pravidelných pětiúhelníků, včetně důkazu známé vlastnosti, že úhlopříčky pravidelného pětiúhelníku se vzájemně dělí v poměru zlatého řezu.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-02-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/576 Mnohočleny v matematických soutěžích 2022-02-28T21:37:43+00:00 Pavel Calábek pavel.calabek@upol.cz <p>V článku je uvedeno několik zajímavých příkladů z oblasti mnohočlenů, které mohou být použity v přípravě žáků k matematickým soutěžím. Příklady jsou řešeny pomocí rozkladů dle standardních vzorců, jsou zde také využity věty o dělení mnohočlenů a o jejich rovnosti.</p> 2022-02-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/577 Zajímavé matematické úlohy 2022-02-28T21:40:35+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> 2022-02-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika