Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> Nakladateltsví Prometheus (https://prometheus-nakl.cz/) cs-CZ Matematika–Fyzika–Informatika 1805-7705 <p>Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:</p><ul><li>Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution licencí</a>, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.</li></ul><center><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/cz/88x31.png" alt="Licence Creative Commons" /></a><br />Obsah časopisu podléhá licenci <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license">Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko</a></center> Bipartitní graf (Úlohy z MO kategorie P, 43. část) https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/581 <p>V dnešním pokračování série článků o soutěžních úlohách Matematické olympiády kategorie P (programování) si ukážeme, jak se postupy používané při řešení různých úloh občas opakují. Autoři úloh mají k dispozici jenom omezený počet standardních algoritmů, jejichž znalost mohou od řešitelů očekávat. Ukážeme si dvě soutěžní úlohy ze starších ročníků olympiády, které vypadají na první pohled rozdílně a týkají se každá úplně jiné problematiky. Jejich řešení ale bude v principu naprosto shodné – v obou případech budeme zjišťovat, zda je doplněk zadaného grafu bipartitní.</p> Pavel Töpfer Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika 2022-02-28 2022-02-28 31 01 58–65 58–65 Počítačová grafika, 2. díl https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/582 <p>V článku se vracíme k seriálu o počítačové grafice. V tomto pokračování se budeme zabývat úpravou digitálního obrazu, např. kompenzací expozice digitálních fotografií či jejich ozvláštněním speciálním efektem. Všechny úpravy, kterými se budeme zabývat, se provádějí v takzvané prostorové doméně, tedy přímo s hodnotami pixelů obrázku.</p> Eduard Bartl Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika 2022-02-28 2022-02-28 31 01 66–74 66–74 Programování bez proměnných https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/583 <p>Proměnné ve většině programovacích jazyků hrají zásadní roli – vkládají hodnoty na určitá místa výrazů, uchovávají dočasné výsledky a v neposlední řadě označují argumenty funkce. Článek představuje funkcionální jazyk Joy, kde pojem proměnné neexistuje a který může poskytnout netradiční úvod do stále více populárnějších technik funkcionálního programování.</p> Jan Laštovička Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika 2022-02-28 2022-02-28 31 01 74–80 74–80 Matematika pro všechny nebo matematika pro každého https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/572 <p>První část pojednává o různých přístupech k matematickému vzdělávání ( frontální vyučování a individuální řešení úloh ). Autor doporučuje frontální interaktivní výuku. V druhé části jsou předchozí ideje ilustrovány příklady ( druhá mocnina dvojčlenu, kvadratická rovnice a různé metody důkazu Thaletovy věty ). Článek končí čtyřmi tezemi o matematickém kurikulu a o reformě školy.</p> František Kuřina Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika 2022-02-28 2022-02-28 31 01 1–14 1–14 Pět pěkných příkladů pro pravidelný pětiúhelník https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/573 <p>Obsahem článku je řešení pěti příkladů pro pravidelný pětiúhelník, které je možné řešit středoškolskými metodami. Čtenář je postupně seznámen s několika zajímavými vlastnostmi pravidelných pětiúhelníků, včetně důkazu známé vlastnosti, že úhlopříčky pravidelného pětiúhelníku se vzájemně dělí v poměru zlatého řezu.</p> <p>&nbsp;</p> Lenka Juklová Jaroslav Švrček Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika 2022-02-28 2022-02-28 31 01 15–20 15–20 Mnohočleny v matematických soutěžích https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/576 <p>V článku je uvedeno několik zajímavých příkladů z oblasti mnohočlenů, které mohou být použity v přípravě žáků k matematickým soutěžím. Příklady jsou řešeny pomocí rozkladů dle standardních vzorců, jsou zde také využity věty o dělení mnohočlenů a o jejich rovnosti.</p> Pavel Calábek Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika 2022-02-28 2022-02-28 31 01 21–30 21–30 Zajímavé matematické úlohy https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/577 <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> Editor MFI Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika 2022-02-28 2022-02-28 31 01 31 33 Overenie pohybovej rovnice otáčavého pohybu pomocou videomerania https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/578 <p>V článku je prezentovaný spôsob overenia pohybovej rovnice otáčavého pohybu telesa pomocou video-experimentu s použitím rotačnej aparatúry. Súčasťou aparatúry je tyč rotujúca okolo svojho stredu so symetricky umiestnenými závažiami. Zmenou ich polohy možno meniť jej moment zotrvačnosti. Merania uhlovej dráhy rotujúcej tyče od času pre dve rôzne hodnoty momentu zotrvačnosti a pre rovnakú hodnotu momentu sily umožňujú určiť hodnoty uhlového zrýchlenia. Porovnaním hodnôt získaných z tohto experimentu a hodnôt vypočítaných sa overí platnosť pohybovej rovnice otáčavého pohybu.</p> Zuzana Gibová Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika 2022-02-28 2022-02-28 31 01 34–45 34–45 Rudolf Clausius (k dvoustému výročí narození) https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/579 <p>Rudolf Julius Emanuel Clausius patřil k předním německým fyzikům 19. století. V mládí u něj nad zájmem o historii převážilo zaujetí o aplikace matematiky, a ty ho přivedly ke studiu optických a tepelných jevů. V polovině 19. století se zasloužil o vznik termodynamiky jako teoretické disciplíny a o její užití na obecné makroskopické procesy.</p> Jitka Hošková Prokšová Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika 2022-02-28 2022-02-28 31 01 45–50 45–50 Motivační videoexperimenty ve výuce fyziky mikrosvěta https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/580 <p>V tomto článku shrnujeme zkušenosti z vytváření motivačních videí z oblasti fyziky mikrosvěta, jež vznikala v rámci diplomové práce na PřF UP v Olomouci podle témat odpovídající učebnice pro gymnázia a jsou volně dostupná na serveru YouTube. Lze jimi zpestřit běžnou prezenční výuku a mohou žákům pomoci k hlubšímu pochopení základních, někdy abstraktnějších zákonitostí fyziky mikrosvěta.</p> Anna Kufová Lukáš Richterek Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika 2022-02-28 2022-02-28 31 01 51–57 51–57