Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> Nakladateltsví Prometheus (https://prometheus-nakl.cz/) cs-CZ Matematika–Fyzika–Informatika 1805-7705 <p>Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:</p><ul><li>Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution licencí</a>, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.</li></ul><center><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/cz/88x31.png" alt="Licence Creative Commons" /></a><br />Obsah časopisu podléhá licenci <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license">Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko</a></center> Didaktická struktura geometrie https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/788 <p>První část příspěvku se zabývá pojmem didaktická struktura geometrie.Druhou část tvoří deset řešených úloh.</p> František Kuřina Jana Cachová Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-29 2024-02-29 33 1 1–16 1–16 O konvexních pětiúhelnících https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/789 <p>Tento článek se zabývá některými vybranými vlastnostmi konvexních pětiúhelníků na základě řešení problémů. Jsou zde zkoumány některé zajímavé vlastnosti délek jejich stran, velikosti vnitřních úhlů a obsahů.</p> Marie Chodorová Jaroslav Švrček Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-29 2024-02-29 33 1 17–24 17–24 Zajímavé matematické úlohy https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/790 <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> Editor MFI Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-29 2024-02-29 33 1 24–28 24–28 O programovacím jazyku PROLOG https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/793 <p>PROLOG je interpretační (neprocedurální) jazyk. Patří mezi deklarativní programovací jazyky – potlačuje imperativní 1) složku. PROLOG je využíván především v oboru umělé inteligence a v počítačové lingvistice (obzvláště pro zpracování přirozeného jazyka, pro nějž byl původně navržen). PROLOG je založen na predikátové logice. Základními využívanými přístupy jsou unifikace (speciální substituce), rekurze a backtracking (metoda prohledávání do hloubky).</p> Miroslav Kolařík Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-29 2024-02-29 33 1 52–71 52–71 Vlastnické vztahy (Úlohy z MO kategorie P, 47. část) https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/794 <p>V tomto pokračování se seznámíme s jednou soutěžní úlohou z domácího kola 44. ročníku Matematické olympiády kategorie P (programování). Tento ročník olympiády probíhal ve školním roce 1994/95, tedy před téměř třiceti lety. Zadání úlohy je poměrně krátké a uvedeme ho sice v původní podobě, ale s drobnými formulačními úpravami, které přispějí k vyjasnění a upřesnění řešené úlohy.</p> Pavel Töpfer Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-29 2024-02-29 33 1 72–78 72–78 60 let modernizačních snah ve výuce fyziky https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/791 <p>Příspěvek je přehledem snah o modernizaci vyučování fyzice od vzniku v&nbsp;roce 1963 do současnosti. Modernizace vychází ze světových snah o zlepšení znalostí žáků ve fyzice s&nbsp;ohledem na vývoj moderních technologií, kosmonautiku a elektronizaci společnosti. Je popsáno, jak se na modernizaci výuky podílela Jednota českých matematiků a fyziků. Přehledně jsou popsány práce na projektech ministerstva školství a výsledky práce Kabinetu pro modernizaci vyučování fyzice JČMF.</p> Oldřich Lepil Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-29 2024-02-29 33 1 29–38 29–38 Strategie 2030+ v přípravě budoucích učitelů fyziky https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/792 <p>Nebojíme se tvrdit, že velkou část českých didaktiků fyziky v&nbsp;současné době trápí (mimo jiné) naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (nazýváno též Strategie 2030+. Konkrétně pak její dva vybrané aspekty – značně ožehavé téma revize Rámcových vzdělávacích programů (dále označujeme RVP) a plánovaná reforma přípravy budoucích učitelů. Aktuálnost a důležitost těchto otázek je zřejmá. Úpravou již prošel Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) i Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) a školy, které vzdělávají žáky v&nbsp;příslušných oborech vzdělávání, musí na tuto změnu povinně zareagovat v&nbsp;nejbližších letech. Čerství absolventi učitelsky zaměřených studijních programů se tak s&nbsp;revizí budou zcela jistě bezprostředně potýkat. Reforma přípravy budoucích učitelů je pak tzv. evergreen českého školství. Situace je pro didaktiky o to nepříjemnější, že změny ve struktuře vysokoškolských studijních programů není snadné realizovat příliš pružně, neboť akreditační procedura není vůbec snadná a představuje velkou administrativní zátěž. Pro některé univerzity je sice akreditační proces jednodušší, pokud mají v&nbsp;dané oblasti vzdělávání institucionální akreditaci, ale například bakalářské studijní programy se zaměřením na přípravu budoucích učitelů mají běžně akreditaci i na deset let, takže nelze předpokládat, že by vysoké školy hromadně přetvářely studijní programy předčasně. Vysoké školy (didaktici) si tedy musí často poradit v&nbsp;rámci platné struktury předmětů daného programu. V&nbsp;tomto článku bychom tedy rádi trochu podrobněji popsali rámec změn, které jsme výše uvedli, a představili, jak u nás na katedře (alespoň částečně) s&nbsp;naznačenými problémy pracujeme.</p> Jiří Kos Michaela Křížová Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-29 2024-02-29 33 1 39–51 39–51 Přehlídka popularizace fyziky 2023 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/796 Karel Kolář Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-29 2024-02-29 33 1 80 80 Bonaventura Cavalieri : Geometrie vyložená novým způsobem za pomocí nedělitelných spojitého https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/795 Josef Molnár Copyright (c) 2024 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-29 2024-02-29 33 1 79 79