Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> Nakladateltsví Prometheus (https://prometheus-nakl.cz/) cs-CZ Matematika–Fyzika–Informatika 1805-7705 <p>Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:</p><ul><li>Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution licencí</a>, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.</li></ul><center><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/cz/88x31.png" alt="Licence Creative Commons" /></a><br />Obsah časopisu podléhá licenci <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license">Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko</a></center> 40. mezinárodní konference Historie matematiky https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/680 Jiří Veselý Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 315–316 315–316 Čtyři medaile pro české studenty na 52. mezinárodní fyzikální olympiádě https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/681 Jan Kříž Filip Studnička Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 316–319 316–319 Veletrh nápadů učitelů fyziky 27 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/682 Editor MFI Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 319–320 319–320 Informatické hádanky https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/678 <p>Hádanky jsou již dlouho součástí matematiky i informatiky. Některé z nich se již stali součástí folkloru dané oblasti, jiné se objevují při pracovních pohovorech (například v Google) či v odborných magazínech. Řešení hádanek je příjemnou zábavou, při které lze dobře procvičit myšlení, u hádanek informatikých myšlení algoritmické. V článku přinášíme několik zajímavých příkladů.</p> Petr Osička Petr Krajča Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 297–302 297–302 Úlohy pro výuku JavaScriptu z předmětu Programování 1 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/679 <p>Předmět Programování 1 pro vzdělávání si klade za cíl seznámit studenty KVD FPE ZČU v Plzni se základy programování. Studenti jsou uvedeni do problematiky programování v programovacím jazyku JavaScript a seznámí se po teoretické i praktické stránce s elementárními základy programování se zvláštním zřetelem ke vzdělávání. Jednou z variant řešící různorodou úroveň studentů je kooperace nadanějších, zkušenějších studentů, se slabšími. Díky tomu má vyučující šanci individuálně pomoci studentům zvládající výuku s velkými obtížemi. Studenti, kteří mají jen drobné nejasnosti, je obvykle vyřeší právě vzájemnou spoluprací. Zmíněná forma výuky navíc pomáhá fixovat poznatky studentům s vyššími zkušenostmi a současně rozvíjí jejich pedagogické kompetence. V článku přináším příklady několika osvědčených úloh.</p> Filip Frank Miroslav Zíka Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 303–314 303–314 Obsah 31. ročníku https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/683 Editor MFI Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 I–II I–II Úlohy domácí části školního kola 64. ročníku FO (kategorie A–G) https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/684 <p>Úlohy pro školní rok 2022/2023.</p> Editor MFI Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 P1–P25 P1–P25 Zkřížené žebříky https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/671 <p>Článek seznamuje české čtenáře se zobecněnou větou o zkřížených žebřících a jejím důsledkem: Jestliže se ceviány <em>AD</em> a <em>BC</em> trojúhelníku <em>ABC</em> protínají v bodě <em>F</em>, pak je harmonický průměr obsahů trojúhelníků <em>ABD</em> a <em>ABE</em> roven harmonickému průměru obsahů trojúhelníků <em>ABF</em> a <em>ABC</em>.</p> <p>Poznatky jsou dále zobecněny a doplněny příklady využití.</p> Pavel Leischner Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 241–252 241–252 Grafy relací https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/672 <p>Článek je věnován binárním relacím. Jsou studovány grafy relací typu |<em>y</em>| = <em>f</em>(<em>x</em>), kde <em>y</em> = <em>f</em>(<em>x</em>) je jistá elementární funkce. Pozornost je dále věnována užití grafů relací při řešení soustav dvou rovnic o dvou neznámých v oboru reálných čísel. Na závěr je uvedeno několik úloh k procvičení dané problematiky.</p> Dag Hrubý Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 253–260 253–260 Tři speciální body ležící na jedné přímce IV https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/673 <p>Čtvrté pokračování tematiky o trojicích bodů, které leží na téže přímce, je obsahem tohoto článku. Jsou zde uvedeny některé další zajímavé trojice bodů. I zde se opíráme především o dvě základní věty – větu Menelaova a větu Cèvovu.</p> Jaroslav Zhouf Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 261–269 261–269 Trojúhelníkové puzzle https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/674 <p>Cílem předloženého příspěvku je seznámit učitele matematiky všech typů a stupňů škol s hmatovou hrou – Trojúhelníkové puzzle. Hra je určena především pro nevidomé a slabozraké žáky. Může však sloužit také učitelům matematiky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií při výuce geometrie. Trojúhelníkové puzzle je vhodným doplňkem ve výuce geometrie, neboť podporuje rozvoj manipulativních činností, napomáhá tvořivosti, podněcuje kreativitu. Hmatová hra umožní žákům intaktním (běžným, standardním), ale i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lépe porozumět základním vztahům a vlastnostem geometrických útvarů v rovině. Pomáhá rozvíjet geometrické a kombinační myšlení, podporuje rozvoj prostorové i rovinné představivosti.</p> Jana Slezáková Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 270–274 270–274 Zajímavé matematické úlohy https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/675 <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> Editor MFI Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 275–278 275–278 Několik poznámek k učivu o Sluneční soustavě https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/676 <p>Výuka tématu Sluneční soustavy na střední škole není v žádném případě jednoduchá. Na jedné straně existuje celá řada rozličných terminologických nejasností, na straně druhé výuka často sklouzává k memorování různých izolovaných faktů, které lze během několika málo sekund najít na Internetu. V tomto článku jednak přinášíme shrnutí důležitých faktů o rozdělení těles ve Sluneční soustavě, které v minulosti prošlo turbulentním vývojem, jednak ukázky několika typových úloh, pomocí kterých lze podpořit výuku tématu Sluneční soustavy.</p> Leontýna Šlégrová Jan Šlégr Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 279–288 279–288 Fyzikální úlohy Evropské experimentální olympiády EOES https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/677 <p>European Olympiad od Experimental Science (EOES) je mezinárodní přírodovědná soutěž, které se každý rok účastní přibližně dvacítka zemí [1]. V letošním roce soutěž proběhla v České republice, kdy ve dvou dnech týmy složené z mladých biologů, chemiků a fyziků řešily experimentální úlohy. V tomto článku přinášíme popis fyzikální části úloh, který může sloužit jako inspirace pro laboratorní práce na střední škole. Jedná se o měření viskozity, součinitele smykového tření, povrchového napětí a tloušťky lidského vlasu pomocí difrakce.</p> Jan Kříž Filip Studnička Leontýna Šlégrová Jan Šlégr Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-01 2022-12-01 31 4 289–296 289–296