Realizace konstruktivistického přístupu ve výuce fyziky prostřednictvím úloh zadaných formou diskuze

Autoři

  • Eva Hejnová Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Abstrakt

 
Článek pojednává o vyučovací metodě založené na úlohách, jež jsou žákům předkládány ve formě diskuse (v zahraničí nazývané concept cartoons). V českých školách není tato metoda příliš známá, ale její potenciál je velký, neboť umožňuje prakticky realizovat principy konstruktivismu v běžné třídě. Děti se pomocí úloh ve formě diskuse učí klást výzkumné otázky, formulovat hypotézy, navrhovat vysvětlení a zdůvodňovat svoji argumentaci. Úlohy tak pomáhají rozvíjet kritické myšlení žáků. Úlohy také mohou být vhodným východiskem pro experimentování žáků a jejich další bádání.

V příspěvku jsou prezentovány dva soubory úloh zadaných formou diskuse pro témata Pohybové zákony a Gravitace, které jsou určeny zejména pro žáky základních škol (věk 13 až 15 let), ale jsou dobře využitelné i pro starší žáky. Je zde uvedeno několik ukázek úloh s komentářem a popsáno, jak lze s úlohami pracovat ve výuce.

Stahování

Publikováno

2016-02-28

Jak citovat

Hejnová, E. (2016). Realizace konstruktivistického přístupu ve výuce fyziky prostřednictvím úloh zadaných formou diskuze. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(2), 102–115. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/258

Číslo

Sekce

Fyzika